မင္းျပားတြင္ စစ္တပ္ဇက္ေရယာဥ္ႏွစ္စီးတိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီက လူေနေက်း႐ြာမ်ားကို အဓိကထားပစ္ခတ္ေန

Posted on

Thank You Visit My Website. www.arakannews.com